Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Xavier Clinics BV in de ruimste zin des woords. 

Kliniek:  Xavier Clinics BV onder inschrijving KVK 82286388/ Vestigingsnr. 000034449353 is statutair gevestigd te Amsterdam, hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:  

1. Definities

Behandelingsovereenkomst: alle door Xavier Clinics BV met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.

Patiënt: de wederpartij van Xavier Clinics BV bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische- en cosmetische behandelingen die door Xavier Clinics BV worden uitgevoerd.

2. Uitzonderingen op algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Xavier Clinics BV daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De behandelingsovereenkomst (en derhalve de behandelingen) leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Medici werkzaam bij Xavier Clinics BV zijn BIG-geregistreerd. Hierna te noemen behandelaars. 

4. Resultaten cosmetische behandeling

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een correctie of touch-up uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, afhankelijk van het type behandeling dient deze binnen 14 – 28 dagen na behandelingsdatum plaats te vinden. Echter is dit geen verplichting. Bij overmacht (kan onder andere zijn: verplichte sluiting, pandemie, lang ziekteverzuim van de behandelaar), vervalt het uitvoeren van de correctie of touch-up. Deze aanvullende correctie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

5. Uitvoering behandelingsovereenkomst

Xavier Clinics BV zal de behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig met de geldende richtlijnen van de IGJ & NVCG (laten) uitvoeren. Xavier Clinics BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Xavier Clinics BV hoeft daarvoor geen toestemming van patiënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Xavier Clinics BV is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Xavier Clinics BV door de patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Xavier Clinics BV is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Xavier Clinics BV zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de patiënt, zal Xavier Clinics BV(publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Xavier Clinics BV is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van patiënten. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij. bepaald behandelingen wordt een bedrag van €25- €500 aanbetaling in rekening gebracht. Indien de patiënt verzuimt om op de afspraak te komen wordt deze betaling niet gecrediteerd. Tevens wanneer niet 48 uur voorafgaand aan de afspraak geannuleerd wordt dan behoudt Xavier Clinics BV zich het recht de afspraak in rekening te brengen. 

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Xavier Clinics BV als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van patiënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Xavier Clinics BV zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Xavier Clinics BV; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, behandelaar; vertrek van een behandelaar, behandelaar; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Xavier Clinics BV afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Xavier Clinics BV haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Xavier Clinics BV nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Xavier Clinics BV opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Xavier Clinics BV op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Xavier Clinics BV slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Xavier Clinics BV als de patiënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie

De patiënt geeft de behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs en het invullen van de medische vragenlijst. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Xavier Clinics BV te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Xavier Clinics BV gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging, ontbinding en/of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Xavier Clinics BV, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medepatiënten.

13. Betaling van de behandeling

Betaling van een ingreep dient direct na de ingreep te geschieden, enkel voor bepaalde ingrepen, zoals sculptra, lanluma, liquid facelift of huidtherapie,  geldt een aanbetaling vooraf. De patiënt is gehouden deze aanbetaling tot 1 dag vóór de behandeling te voldoen. Het resterende bedrag wordt met pin of contant op de dag van de ingreep voldaan. Eventuele bijdrage in de behandeling vanuit de zorgverzekeraars, dient patiënt zelf terug te vragen. Xavier Clinics BV heeft, zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat patiënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Xavier Clinics BV heeft gedaan.

14. Aanbetaling (chirurgische) behandelingen en opschorting behandeling

Pas nadat de aanbetaling voor bepaalde behandeling conform het vorige lid is ontvangen, zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Xavier Clinics BV heeft, zowel voor de behandeling als tussentijds, het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat patiënt de verschuldigde aanbetaling aan Xavier Clinics BV heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De patiënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

15. In gebreke blijven van betaling

Door het feit dat Xavier Clinics BV op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de aanbetaling, is de patiënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

16. Vordering van betalingen

Voor rekening van de patiënt komen voorts alle door Xavier Clinics BV te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Xavier Clinics BV zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Xavier Clinics BV de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Xavier Clinics BV derden voor de invordering inschakelt, is de patiënt de totale werkelijk door Xavier Clinics BV gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de patiënt. Voor zover Xavier Clinics BV gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17. Prijswijzigingen

Xavier Clinics BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18. Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Xavier Clinics BV op goede gronden wordt bestreden.

19. Aansprakelijkheid van Xavier Clinics BV

De aansprakelijkheid van Xavier Clinics BV, zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Xavier Clinics BV beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden.

20. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Xavier Clinics BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering).

21. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening

Xavier Clinics BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

22. Afhandeling klachten

Xavier Clinics BV is aangesloten bij een erkende klachten en geschillencommissie DOKH. Hiermee voldoet de kliniek aan gestelde richtlijnen WKKGZ. 

De patiënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten dienen door de patiënt schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Xavier Clinics BV. Indien er klachten zijn, kan de patiënt middels de website van Xavier Clinics BV het klachtenreglement volgen. 

23. Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De patiënt gaat een behandelovereenkomst aan met Xavier Clinics BV – de behandelaar is geen contractant. Xavier Clinics BV behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde en bekwame behandelaar te laten uitvoeren. 

24. Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Xavier Clinics BV is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en Xavier Clinics BV, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Xavier Clinics BV haar kantoor heeft. 

25. Online cadeaubonnen 

Cadeaubonnen die online worden gekocht via https://clinic.gift/xavier-clinics hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na aanschaf. Het is niet mogelijk de cadeaubonnen te retourneren. Verloren cadeaubonnen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kan niet door Xavier Clinics BV vergoed worden.

Algemene Voorwaarden Xavier Clinics versie d.d. 01 december 2022.